cocoland kokosový substrat sri-lanka ceylon vlakno chipsy briketa blok kryt rohož kokos
počet produktů
0
cena nákupu
0 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 2
Dnes: 31
Týden: 481
Celkem: 232191
Počet kliků: 518352
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky internetového obchodu      eshop.cocoland.cz

 I.

 Všeobecná ustanovení

 

1.1.Provozovatelem internetového obchodu eshop.cocoland.cz je obchodní společnost VASANA IMPEX, s.r.o., IČ: 24185817, se sídlem Zakšínská 570/2, Praha 9, Střížkov,190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186681, tel: 773 656 727, email: info@cocoland.cz (dále jen prodávající).

 

1.2.Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu eshop.cocoland.cz (dále jen kupující).

 

1.3.Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

1.4.Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu eshop.cocoland.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku

 

IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

 

1.5.Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

 

1.6.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2012. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

II. Předmět smlouvy

 

2.1.Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

2.2.Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz.

 

2.3.Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu eshop.cocoland.cz  tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

2.4.Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

 

2.5.Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

 

2.6.Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

III. Registrace kupujícího

 

3.1Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

 

3.2Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek eshop.cocoland.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu eshop.cocoland.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

 

3.3Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

 

3.4Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu eshop.cocoland.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

 

IV. Objednávka zboží

 

4.1.Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

 

4.2.Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

 

4.3.Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím webových stránek internetového obchodu eshop.cocoland.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

 

4.4.Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

 

4.5.Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

 

4.6.Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

4.7.Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

 

4.8.Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

 

4.9.Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 3.4 tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

 

V. Místo plnění

 

5.1.Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

 

5.2.Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

 

VI. Cena a platba

 

6.1.Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového eshop.cocoland.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

 

6.2.K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

 

6.3.Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

 

a.dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)

b.platbou v hotovosti při osobním odběru

c.platbou bezhotovostní převodem na účet, nebo on-line platbou u banky Reiffeisen Bank a.s. v případě dodávky na Slovensko akceptujeme pouze platbu předem - bezhotovostní (převodem na účet nebo on line platbení kartou).

 převodem na účet u Raiffeisenbank a.s.

 

Raiffeisenbank a.s.

 Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

 

 Číslo účtu: 6662577001

 

 Kód banky:5500

 

 VASANA IMPEX s.r.o.

 

 var. symbol: číslo vaší zálohové faktury

 

6.4.Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedičních termínů, nezbytné připsání platby do 3 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku do dalších 7 kalendářních dní, je jeho objednávka automaticky stornována.

 

6.5.Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

6.6.Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz  označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

 

VII. Dodací lhůta

 

7.1.V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tři) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-7 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy (v období říjen-prosinec 7-10 pracovních dní) v České i Slovenské republice. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden). Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

 

7.2.Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 5 kalendářních dnů. Poté je objednávka, po předchozím upozornění kupujícího, stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuelně dohodnuto jinak).

 

7.3.V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

VIII. Dopravní podmínky a cena za dopravu

 

8.1. Dodání zboží provozujeme přes dopravní společnost Česká pošta a.s. a PPL v rámci České republiky. V rámci Slovenské republiky budeme o způsobu dopravy informovat po obdržení objednávky.

 

8.2.Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

 

a.Zásilkovou službou - Balík Do ruky:

 

 do 2kg - 110,-Kč

 do 5kg - 120,-Kč

 do 8kg - 125,-Kč

 do 10kg - 140,-Kč

 do 16kg - 160,-Kč

 do 20kg - 165,-Kč

 do 22kg - 175,-Kč

 do 24kg - 180,-Kč 

 více, než 24kg - budete o ceně dopravy informování

 

 Dodání 2-3 pracovní dny (dle objemnosti objednávky). Zásilková služba kontaktuje zákazníka v den dodání telefonicky a domluví hodinu dodání.

 

b.osobním odběrem zboží bez poplatku

 

 V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Osobní vyzvednutí je možné na prodejně Připravené zboží je rezervováno pro kupujícího 5 pracovních dní.

 

c.expedice na Slovensko - o způsobu dopravy budeme informovat po obdržení objednávky. Objednávku zasíláme pouze v případě, že je hrazena bankovním převodem v plné částce včetně dopravy.

 

d.za odběr zboží v hodnotě vyšší než 4 000,- s DPH (koncový zákazník)  - doprava obchodní balík a dobírka v České republice ZDARMA

 

 

8.3.Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně oznámit přepravci samotnému či prodávajícímu.

 

IX. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 

9.1.Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

 

9.2.Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

X. Odstoupení od kupní smlouvy

 

10.1.Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu eshop.cocoland.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

 

10.2.Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 

10.3.V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a v originálním obalu, tak jak bylo kupujícímu zboží zasláno. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

 

10.4.Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

 

10.5.V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

 

10.6.Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

 

10.7.Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

 

10.8.Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena a navýšena o poštovné.

 

XI. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

 

11.1.Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

 

11.2.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu eshop.cocoland.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat

 

11.3.Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinnen označit vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.

 

11.4.Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: +420 773 656 727 a to v pracovní dny 9:00 do 18:00 hod nebo na info@cocoland.cz.

 

11.5.Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

 

11.6.Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

XII. Ochrana osobních údajů

 

12.1.Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

 

a.splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b.nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

 

12.2.Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

 

12.3.Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

XIII. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

 

13.1.Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz  nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

13.2.Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

13.3.Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem těchto ochranných známek:

 

 a. VASANA IMPEX  s.r.o.

 b. eshop.cocoland.cz

 c. COCOLAND

 

13.4.Kupujícíje povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu eshop.cocoland.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a používají příslušné právní ochrany.

 

 

 

 VASANA IMPEX s.r.o